Yhdistyksen tehtävä

Miten toimimme käytännössä?

Yhdistystyö tehdään pääosin vapaaehtoispohjalta.

  •  Teemme aloitteita ja esityksiä
  •  Annamme lausuntoja
  •  Järjestämme neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
  • Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin
  • Toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa

Teemme käytännönläheistä yhteisötyötä yksinasuvien keskuudessa. Naapurilähiö-hankkeessa rakennamme toimivaa, yksinasuvia hyödyttävää naapuriavun mallia, jota koordinoidaan vapaaehtoisten, koulutettujen yhteisökoordinaattorien avulla. Hanketta voi seurata Naapurilähiö-hankesivun kautta tai Naapurilähiö-hanke -Facebookissa.

 

                 OLEMME KIINNOSTUNEITA YKSINASUMISEN   SEURAUKSISTA, EMME NIINKÄÄN SYISTÄ.

Yksinasuvat ry ei ole pääsääntöisesti kiinnostunut puimaan yksinasumisen syitä. Yksinasuminen on kasvava trendi. Siitä huolimatta se tuskin on ensisijainen elämäntapavalinta yksinasuvien enemmistön kohdalla. Osalla meistä yksinasuminen voi olla seurausta aktiivisesta valinnasta, toisilla passiivisesta ajautumisesta. Tyypillinen tilanne parittomuuteen ajautumisesta lienee  erotilanne keski-iässä, jolloin näyttäisi, että varsinkin naisten kohdalla yksineläminen jää usein pysyväksi olotilaksi. Parin löytämisen esteitä maassamme riittää.  Tilastokeskuksen tilastojen perusteella tiedämme, kuinka yksinasuvien miesten ja naisten ikäjakaumat ovat varsin erilaiset. Parittomuuden syinä voivat olla myös henkilökohtaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet. Ikääntyneiden yksinasuvien kohdalla myös leskeytyminen aiheuttaa ennen pitkää yksinasumista.Yksinasuminen on monille paras tapa elää, eikä sen saisi antaa vaikuttaa elämisen mahdollisuuksiin.

Yksinasumisen syitä on varmasti monia, eikä niistä tarvitse avautua sen enempää kuin avioliittoutumisestaan, seksuaalisuudestaan tai vaikkapa lapsettomuudestaan. Onpa kyseessä aktiivinen valinta tai passiivinen ajautuminen, mitkään edellä mainituista syistä eivät oikeuta yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtelemaan yksinasuvaa eriarvoisesti pariskunnan puoliskoon verrattuna. Yksinasuvat ry haluaa kiinnittää huomiota nimenomaan yksinasumisesta aiheutuviin seurauksiin. Etenkin köyhtymisen kierre ja syrjäytyminen ovat vakavia seurauksia, kun yhden aikuisen talouksia ei huomioida yhteiskunnassa - ei markkinoilla tai poliittisessa päätöksenteossa. Tämä on asia, minkä vuoksi Yksinasuvat ry on olemassa.

Yksinasuvia on Suomessa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan 1 162 308 henkilöä. Asuntokunnista noin 42 % oli yhden hengen asuntokuntia. Yksinasuvien taloudellinen asema ei ole kuitenkaan yhdenvertainen suhteessa pariskunnissa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.


Yksinasuvat ry:n jäsenistä lähes puolet on elänyt perhe-elämää myös aikuisena. Jokaisen kohdalle voi osua yksinasumista, joko koko aikuisiän tai ajoittain. On tavallista, että yksinasuminen pitenee ja jää jopa pysyväksi asumisen muodoksi ikääntymisen myötä. Yksinasuvat ry fokusoi toimintansa tähän saumaan, onpa se sitten pitkä tai lyhyt.

Yksinasuva kantaa asumisesta ja elinkustannuksista aiheutuvat kulut ilman mahdollisuuksia jakaa niitä toisen tulontuojan kanssa. Yksiön neliöhinta on noin kolmannes korkeampi kuin kolmioiden tai suurempien asuntojen neliöhinta. Pienten asuntojen vuokrat ovat suhteessa kalliimmat. Markkinataloudessa kuluttajapalvelut ja -tuotteet hinnoitellaan ns. määräalennuksella. Näistä ja monesta muusta syystä johtuen yksinasuvan syrjäytymisen riski kasvaa. Taloudellinen ja sosiaalinen syrjäytyminen voivat muodostaa negatiivisen kehän.

Tutustu muihin faktoihin Tutkittua tietoa -sivulla. 


Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen.Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua. Inhimillisten ja tasavertaisten elämän edellytysten edistäminen yksinasuvalle on keskeisin tehtävämme. 

Yhdistyksen tehtävä:

  • Seuraamme yksinasuvien aseman kehitystä.
  • Edistämme yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustamme omaehtoiseen kansalaistoimintaan.
  • Tiedotamme yksinasuvien taloudellisesta, sosiaalisesta ja oikeudellisesta asemasta suhteessa muissa perhemuodoissa asuviin aikuisiin.